fbpx

נושא: ביטחון בה'

שדים בעולם העשיה הרוחני?

בחסידות אומרים שיש ארבעה עולמות ועולם עשייה רוחני. רציתי לשאול אם עולם העשיה הרוחני שכנגד העולם הזה יש לו שייכות לשדים או כל מיני מזיקים וישויות שמופיעים בעולם הזה. 

עולם העשיה הרוחני הוא אחד מארבע העולמות – אצילות בריאה יצירה ועשיה. ומעולם העשיה הרוחני משתלשל עולם העשיה הגשמי. בהחלט יכול להיות קשר לכל מיני מזיקים, אבל כבר ידוע שרוב הדברים האלה הם בעיקר בדמיונות של האדם, והם מופיעים לאדם שמביא אותו אליהם במחשבותיו. אדם שלא מפחד מהם, לא מתעסק בזה, הולך לבטח דרכו ומקיים את רצון ה' בעולם, שום מזיק לא יכול לפגוע. בהצלחה רבה ובברכת ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ…

מקורות