Ask The Rabbi

נושא: הלכה

שבת

יש לי שכנה אלמנה שביקשה ממני לערוך עבורה קידוש בביתה, אך אינני אוכל אצלה – האם מותר לי לערוך כך קידוש?

אדה"ז בהלכות קידוש כתב "יכול אדם לקדש לאחרים אע''פ שאינו אוכל עמהם ואין בזה משום קידוש שלא במקום סעודה כיון שלהשומעים היוצאים ידי חובתן הוא מקום סעודה ומכל מקום כיון שהוא אינו יוצא ידי חובתו בקידוש זה וכן אם כבר קידש לעצמו במקום סעודתו כיון שהוא אינו צריך לקידוש זה אין לו לקדש לאחרים לכתחלה אלא אם כן הם אינם יודעים לקדש בעצמם" – על כן לכתחילה טוב שתאכל בבית השכינה כזית מזונות כדי שיהיה הקידוש במקום סעודה ואחר כך תלך לביתך. אם אי אפשר כלל לאכול אצלה ואין בין הבית שלה לביתך הפסק של כיפת-השמים, תוכל לסמוך עמ"ש שם אדה"ז שאם אין כיפת השמים מפסיקה בין מקום הקידוש למקום הסעודה אפשר לקדש שלא במקום הסעודה ובלבד שתכוון בזמן הקידוש לאכול את הסעודה בביתך ולא תעשה שוב קידוש בביתך.

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו