חליבה לשבת (לתינוק) - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: שבת

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

האם מותר לחלוב בשבת לתינוק בכדי שיאכל לאחר מכן.

תשובה

אסור, ותאכילהו עתה, או תמתין לאחר מכן.

מקורות

זהו איסור תורה משום מפרק, כמבואר בשולחן ערוך הרב אורח חיים (סימן של סעיף ט): אפילו בן ח' ודאי שאסור בטלטול לדברי הכל הרי אמו שוחה עליו ומניקתו מפני צער החלב שמצערה וכן היא בעצמה יכולה להוציא בידה החלב המצער אותה שכיון שהחלב הזה הולך לאיבוד אין בו משום מפרק אלא מדברי סופרים ומשום צערה לא גזרו.


[ומשמע שאם רוצה את בחלב ואינו הולך לאיבוד הרי זה איסור תורה משום מפרש].


דילוג לתוכן