Ask The Rabbi

נושא:

החזרת סיר לפלטה בשבת

האם מותר להחזיר סיר שהורידוהו מהפלטה בשבת?

אם האוכל שבו מבושל כל צורכו (ואם יש באוכל נוזל - הוא עדיין חם באופן שראוי לאוכלו מחמת חמימותו), המנהג להתיר להחזירו על גבי הפלטה בכל אופן. אך "טוב להחמיר" להחזירה רק אם היה דעתו להחזירה, ובעוד הסיר בידו, ולא פינה התבשיל לקדרה אחרת.

מקורות