שבת - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: שבת

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

האם מותר בשבת לשרות צמר גפן בנוזל חיטוי, ולהדק על הפצע.

תשובה

הדבר אסור משום מלאכת 'מפרק', כיון שצריך לנוזל הנסחט. ולכן יטפטף את הנוזל ישירות על הפצע, ויניח עליו תחבושת וכיוצ"ב מבלי להדק.

מקורות

כתב בשולחן ערוך הרב אורח חיים (סימן שכ סעיף כא): אסור לפרוס סודר על פי חבית של מים לכסותה שמא יתלכלך במים ויבא לסחטו ויתחייב משום מלבן אבל בגד העשוי לפרוס עליה מותר מפני שאינו חושש עליו לסחטו אם מתלכלך כיון שהוא מיוחד לכך אבל מותר לפרוס סודר על פי חבית של יין אדום או של שמן או שכר ושאר משקים כיוצא בהם ואפילו לשרותו לכתחלה במשקין הללו בידים כגון לסננו עליו מותר מפני שאין מלבן אלא מים ויין לבן וכיוצא בהם.


ומכל מקום בגד שנשרה אפילו במשקין שאין מלבנין אסור לסחטו משום איסור מפרק שהוא תולדת הדש כמו שסחיטת פירות אסורה משום מפרק אלא שאינו חייב על סחיטה זו אלא אם כן צריך למשקין הנסחטין מהבגד אבל אם אינו צריך למשקין הנסחטין ואינו סוחט אלא כדי לנקות הבגד אין זה דומה לדישה כלל שהדש הוא צריך לתבואה שמפרק מהשבלים לפיכך אין בסחיטה זו איסור מן התורה אלא מדברי סופרים.


ולכן לא גזרו שלא לשרות בגד במשקין שאין מלבנים משום גזרה שמא יסחוט ויתחייב משום מפרק כיון שאינו חייב אלא אם כן צריך למשקין הנסחטין וזה אין לחוש כלל שיסחוט הבגד לצורך המשקין שיסחטו ממנו מפני שאינן חשובים כלום ואין דרך כלל לעשות כן.


דילוג לתוכן