fbpx

נושא: שבת

שבת

האם מותר לאמא לארח בן (שאינו שומר תומ"צ מחמת שירד מן הדרך) – הרוצה לבוא עליה בשבת עם רכבו.

הדבר אסור, ויש לה לומר לו בתוקף אך בדרכי נועם – שלא לבוא לבקר בשבת.

מקורות

מאחר והנסיעה כרוכה בחילול שבת, שבכל לחיצה על הגז עובר על איסור דאורייתא במזיד, והרי זה חיוב סקילה (אם היה בהתראה), הרי שאין בזה שום היתר, ועליה לומר לו מפורשות שדבר זה אינו מקובל עליה, ואף מצערה, ואם רוצה לבקרה ולכבדה, עליו לא לעשות זאת, ולא לבוא לבקרה ברכבו בשבת. ואף אם יבוא בכל זאת מוטל עליה להנימע מליתן לו מאכל ומשקה וכיוצ"ב, ולומר לו בתוקף ובדרכי נועם את הדברים האמורים.