שבע ברכות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

שבע ברכות

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

כמה אוכלי פת צריך בכדי לברך 'שבע ברכות'.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
לפחות שבעה שאכלו פת, שצ"ל רוב הניכר.

מקורות

בשולחן ערוך אבן העזר הלכות קידושין (סימן סב סעיף ה) כתב: מברכין ברכת חתנים בבית חתנים אחר ברכת המזון, בכל סעודה וסעודה שאוכלין שם.


וברמ"א (שם סעיף ז) כתב: וי"א דאם היו שם פנים חדשות, אף על פי שאין אוכלין שם, מברך בשבילם.


ובערוך השולחן (שם אות כז) כתב על דברי הרמ"א: ונראה לומר, דדיעה זו (של הרמ"א) נתייסדה על דעת מס' סופרים שהבאנו, דכל שיש פנים חדשות ביום זה שלא היו אתמול, נחשבת כשמחה חדשה וצריכין לברך שבע ברכות… רק מנהגינו שלא לומר ז' ברכות בלא סעודה.


וראה בשו"ת יביע אומר חלק ג – אבן העזר סימן יא אות ז): ומיהו אם שבעה אכלו פת והשאר אכלו מגדנות ופירות, לכאורה נראה שיכולים לברך ברכת חתנים, ולא בעינן שכולם יאכלו פת. וכעין מ"ש באו"ח (סי' קצז ס"ב) שאפי' שבעה אכלו פת ושלשה ירק מצטרפים לזימון בשם, כיון דאיכא רוב דמינכר. ע"ש. אך יש לדחות דשאני התם דאשכחן שהקילו חכמים בזימון יותר מברכת חתנים, דהא פסקינן באו"ח (סי' קצט ס"י) קטן שהגיע לעונת הפעוטות ויודע למי מברכין מצטרף לזימון בין לשלשה בין לעשרה. ואילו לגבי ברכת חתנים אין קטן מצטרף לעשרה, דבעינן עשרה גדולים בני חורין. כמ"ש הרמב"ם (פ"י מה' אישות ה"ה). וכ' ה"ה שבא למעט קטן ועבד שאין מצטרף לעשרה. ע"ש. וכ"פ הטוש"ע אה"ע (סי' סב ס"ד). וע"ע בשו"ת פעולת צדיק (סי' קע). ע"ש. וכן העלה בשיורי כנה"ג א"ח (סי' קצט הגב"י אות ו) שאין קטן מצטרף בבהמ"ז של חתן וכלה לברך שבע ברכות. וכ"כ היפה ללב (שם סק"ד). ע"ש. ומעתה י"ל דבעינן שכל העשרה יהיו אוכלים פת. אולם ראיתי בס' זכור לאברהם (דף רסו ע"ב) שנסתפק לאידך גיסא, אם די שיאכלו שבעה מן הקרואים, והשלשה לא יאכלו כלל, שכל שהם נמצאים בבית החתן חזו לאצטרופי, ולא דמי לזימון שצריכים לומר שאכלנו ואם לא אכלו מחזי כשיקרא, אבל בברכת חתנים י"ל דסגי בהכי, או דילמא בעינן שיאכלו כולם. ושמע מפה קדוש מר דודו הרב ז"ל שכבר כתב בספק זה, וכמדומה לו שהעלה שא"צ שיאכלו כל העשרה, אבל רוב מיהא בעינן ע"כ. ולכאורה יש להוכיח כן ממ"ש הרמ"א (בסי' סב ס"ז), שאם היו שם פנים חדשות אף על פי שאין אוכלים שם מברכין בשבילם לילה ויום. הר"ן. ע"כ. ואפי' להמצריכים שיאכלו שם, יודו כשהפנ"ח אוכלים עם רוב מנין בכללם, שפיר דמי לברך ז"ב. אולם יש לדחות דהתם מיירי שהיו עשרה אוכלים מלבד הפנים חדשות. וכ"כ הפני יצחק אבולעפייא ח"א (אות ק). ע"ש.


ועיין עוד מש"כ שם באות ח'].


דילוג לתוכן