ריסוק אבוקדו בשבת - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: שבת

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

האם מותר לרסק במזלג 'אבוקדו' בכדי להכין סלאט אבוקדו, או לא.

תשובה

באם זה סמוך לסעודה יש להקל במזלג, אך לא בכלי מיוחד לריסוק.

מקורות

ראה בשולחן ערוך הרב אורח חיים (סימן שכא סעיף י): כל דבר שהוא מגידולי קרקע אפילו הוא אוכל גמור יש בו משום טוחן הואיל ויש במינו טחינה דהיינו בתבואה וקטנית ולפיכך אסור לחתוך הירק דק דק כדי לאכלו וכן גרוגרות וחרובים לפני זקנים ואם חתך דק דק חייב משום טוחן.


אבל מותר לפרר הלחם דק דק לפני התרנגולים ואין בזה משום טוחן הואיל וכבר נטחנה התבואה שממנה נעשה הלחם ואין טחינה אחר טחינה.


וכל זה בחותך ומניח ואינו אוכל לאלתר אלא לאחר שעה אבל מותר לחתוך דק דק כדי לאכול לאלתר או בשביל אחרים שיאכלו לאלתר או בשביל תרנגולים שיאכלו לאלתר מפני שלא אסרו על האדם לאכול מאכלו בחתיכות גדולות או קטנות אם כן דרך אכילתו כך הוא לאכול גם בחתיכות קטנות וכל שהוא דרך אכילה אין בו משום מלאכה כמ"ש בסי' שי"ט לענין בורר אוכל מתוך הפסולת כדי לאכלו לאלתר שאין בו משום מלאכה הואיל ודרך אכילה כך הוא ומותר אפילו לכתחלה.


ויש מפקפקים על היתר זה ונכון לחוש לדבריהם ליזהר לחתוך את הירק (שקורין שלאטי"ן) לחתיכות גדולות קצת שאז אין בו משום טוחן לדברי הכל.


אבל במדינתנו נהגו לחתוך הצנון דק דק מאד וכן בצלים ויש להם על מי שיסמכו ועל כל פנים צריכים ליזהר שלא יתחילו עד אחר יציאה מבית הכנסת שצריך שיהא סמוך לסעודה ממש כמו שנתבאר בסי' שי"ט לענין בורר.


ובסעיף יא: וכל זה לחתוך דק דק בסכין אבל לדוך במדוך אפילו של עץ אסור אפילו כדי לאכול מיד ואפילו באוכל גמור כמו גרוגרות וחרובים לפני זקנים וכן שום ושחליים וכיוצא בהם מאוכלים הנידוכין אסור לדוך אותם אפילו לאכול מיד אבל מותר לרסקן בשינוי גדול כגון בעץ הפרור או ביד של סכין וכיוצא בו כמו שנתבאר בפלפלין.


ובקצות השולחן (סימן קכט, ס"ק כא): כתב שבה"ש בשם תל"ד דלרסק תפוח צלוי או תפוחי אדמה אין בהם לא טוחן ולא לש, והתפא"י כתב, דאסור, וסמוך לסעודה מותר בכל ענין.


דילוג לתוכן