Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

ריח בשמים

שלום הרב, רציתי לדעת מה הדין לגבי הברכה, בהרחת בשמים בשביל לבדוק אם יש ריח?

מובא בשולחן ערוך, כי צמחים או בשמים שאינו יודע אם יש בהם ריח טוב - מותר לו לבדקם ולהריח לפני הברכה, ולאחר מכן יברך ויריח שוב.

מקורות