ריביות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כללי

שאלה

חבר קרוב שלי ביקש ממני להיות עד בהלוואה שלו. אך הוא לא שומר תומ"צ ויש חשש גדול שההלוואה שלו תהיה מעורבת עם איסורי ריבית. האם מותר לי להיות עד בהלוואה?

תשובה

כתבו הפוסקים, שאף העדים בהלוואה או במכירה שיש בה ריבית עוברים על איסור, אף אם האיסור היה נעשה בלעדיהם.

ולכן מחוייב אתה שלא להיות עד בהלוואה כזאת, וראוי לעורר גם את חביריך על מהות איסור זה, ולנסות לשדל אותו שלא לעשות עיסקאות ממין אלו. (ראה שו"ע ק"ס ס"א)

מקורות

דילוג לתוכן