fbpx

נושא: כללי

ריביות בהלוואה

לקחתי מחבירי כמות קטנה מאוד מאוד של כסף בהלוואה (מי שהיה במקום אמר לי שאין זה שווה פרוטה אפי'). כעת אני צריך להחזיר לו את ההלוואה. האם מותר לי להחזיר לו כמה שקלים? לא כ"כ נעים לי להחזיר לו כזה סכום קטן.

איתא בשו"ע סי' קס"א א, שאפי' החייב פחות משווה פרוטה, אסור לו להוסיף לחבירו יתר על מה שחיוב, כי מעשה זה נכלל באיסור ריבית.

מקורות