Ask The Rabbi

נושא: הלכה

רחצה לאבל

האם מותר לאבל להתרחץ, ולהחליף בגדים.

רחיצה שאינה לצורך הורדת לכלוך אסורה. וכמו"כ אין להחליף בגדים לחדשים ומגוהצים. אמנם בשעת הדחק (ובפרט בבגדי 'לבנים' וגרביים), יש להקל להניחם על הריצפה לאיזה זמן, עד שירד ההברקה של הכביסה.

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו