fbpx

נושא: כללי

רחצה לאבל

האם מותר לאבל להתרחץ, ולהחליף בגדים.

רחיצה שאינה לצורך הורדת לכלוך אסורה. וכמו"כ אין להחליף בגדים לחדשים ומגוהצים. אמנם בשעת הדחק (ובפרט בבגדי 'לבנים' וגרביים), יש להקל להניחם על הריצפה לאיזה זמן, עד שירד ההברקה של הכביסה.

מקורות

כתב בשולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות (סימן שפא סעיף א): רחיצה כיצד, אסור לרחוץ כל גופו, אפילו בצונן; אבל פניו ידיו ורגליו, בחמין, אסור; בצונן, מותר. ואם היה מלוכלך מטיט וצואה, רוחץ כדרכו ואינו חושש. הגה: וכל זה מדינא אינו אסור רק שבעה, אבל אח"כ מותר ברחיצה, אלא שנהגו האידנא לאסור (כל) רחיצה כל ל' יום, ואפילו לחוף הראש אסור (לקמן סי' ש"צ ובא"ז); ואין לשנות המנהג, כי מנהג קדום הוא ונתייסד על פי ותיקין (א"ז בשם רשב"א).


ובסימן שפט (סעיף ג): אסור ללבוש תוך שבעה כלים חדשים צבועים וישנים יוצאים מתחת המכבש. (פי' כלי לעצור בו הבגדים). הגה: דאסור ללבוש בגדי שבת תוך ד' שבועות הראשונים, אבל אח"כ מותר אפילו על אביו ואמו, וכן לעשות בגדים חדשים (כל בו בשם מוהר"ם), אבל נהגו איסור כל י"ב חודש.


ובקיצור שולחן ערוך (סימן ריא סעיף ח): אם אינו מחליף לתענוג אלא לצורך, כגון שהכתונת שעליו מלוכלכת או משום ערבוביא, מותר אפילו תוך שבעה ובחול, אם לבשם אדם אחר תחלה.


[וכמו"כ אם הניחם על הרצפה לאיזה רגעים דינו כמו"כ. ראה בנטעי גבריאל הלכות אבילות פרק קיא סעיף ח].