fbpx

נושא:

רוע עם בחירה חפשית

מדוע הקדוש ברוך הוא מאפשר שיהיה רוע בעולם על ידי זה. שהוא נותן בחירה חופשית לאדם?

עיקרון הבחירה החופשית הוא מאוד חשוב ויסודי.
בזה הקב"ה נותן לאדם מתנה מאוד גדולה, שהוא דומה לה'.

הבחירה היא מצד היותנו אדם – אדמה לעעליון, ובזה אנו שונים ונעלים מכל הנבראים, כולל בעלי חיים ומלאכים וכו'

כדי שיהיה בחירה, צריך שבחיצוניות יהיה מציאות של רע, שמסתירה ומעלימה על הטוב, ועל ידי שהאדם בוחר בטוב, הוא מבטל את הרע ומגלה כוחות עמוקים יותר של טוב גם בתוכו וגם בעולם.

לע"ל יתבטל הרע לגמרי כמובן ואת רוח הטומאה וכו'.

הרע שהקב"ה שם בעולם – הוא מינמלי – רק לצורך הבחירה, אך כשאדם בוחר בפועל ברע, הוא נותן לו כח הרבה יותר גדול ומגידל אותו בפועל (בחיצוניות כמובן, עד שבסוף יעביר רוח הטומאה, ויתברר שלא היה לו מציאות כלל)

מקורות