Ask The Rabbi

נושא:

קרן לשמחות במשפחה

עלה רעיון במשפחתנו להקים קרן לשמחות שתתן מענקים לחתונות ולידות. הרעיון המוצע הוא שכל משפחה תתן סכום כל חודש וכאשר בעז"ה תהיה שמחה אצלם, הם יקבלו מענק מהקרן. עלתה שאלה האם לכתחילה אפשר להפריש את הסכום החודשי מכספי מעשר? לכאורה בסופו של דבר זו מעין קופת חיסכון משותפת ולא קופת צדקה.. מה הדין?

שלום וברכה.

מעיקר הדין ההפרשה לקופה כזו בהחלט יכולה להיחשב כמעשר. ואדרבא עניי עירך קודמין וכל שכן משפחתך (ביתך). אלא שאז מקבל המענק צריך להיות כזה שאכן זקוק לכך ומוגדר בגדר של עני (חתן שאין לו ריהוט בביתו למשל, או שצריך את הכסף למחיה ממש באותה שנה) או בגדר של אברך או שהמתנה ניתנת כמצוה מסויימת.

עוד יש להדגיש שכשיש חובה מסויימת לתת מתנה ולא מרגישים בנח להגיע לחתונה ולאכול שם וכו' בלא מתנה למשל. אז הסכום של מתנה זו לא ניתן לתת מכספי מעשר אלא רק ממה שמוסיפים על זה.

מכל הנ"ל עולה שתהיו מוגבלים במקבל המענק מהקרן. ואף אאחל לכם שאיש מבני משפחתכם לא יהיה כל כך זכאי לקבלו ☺

ועל כן לא כל כך נכון להקים את הקרן שמטרותיה הם עבור כל בני המשפחה מכספי המעשר

מקורות