Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

קריאת שמע באיזה לשון

שלום וברכה, רציתי לשאול, אם אני מניח ליהודי תפילין במבצעים או שמגיע להתפלל בבית הכנסת והוא לא יודע עברית בכלל, האם עדיף שיקרא תרגום של שמע ישראל ושאר התפילה או שיגיד את המילים למרות שאינו מבין את משמעותם? תודה רבה

בקריאת שמע נאמר: "שמע" - בכל לשון שאתה שומע, כלומר מבין, היינו שניתן לאומרה בכל שפה.


אבל אם אינו מבין הלשון, אפילו הוא לשון הקודש לא יצא ידי חובה.


אלא אם כן הבין ונתכוין בפסוק ראשון, ש"עד כאן מצות כונה ומכאן ואילך מצות קריאה ומצות קריאה".


לסיכום, אם אינו מבין לשון הקודש עליו לומר - לכל הפחות את הפסוק הראשון - בשפה שמבין.

מקורות