Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

קריאת מגילה לילדים

מאיזה גיל נכון לחנך ילדים לשמוע קריאת המגילה?

מנהג טוב להביא קטנים וקטנות לשמוע מקרא מגילה, בכדי לחנכם במצות פרסומי ניסא, מגיל שש או שבע - לפי חריפות הילד בידיעת ענין הנס, וביכולתו לשמוע המגילה – מבלי לבלבל ולהפריע לאחרים השומעים, וכמו שכתב המשנה ברורה "ובאמת מצד מצות חינוך צריך כל אב להחזיק בניו הקטנים אצלו ולהשגיח עליהם שישמעו הקריאה, וכשיגיע הקורא לזכור שם המן האגגי רשאי הקטן להכותו כמנהגו, אבל לא שיהיה זה עיקר הבאת הקטן לבית הכנסת".


 


מקורות: שולחן ערוך סימן תרפט סעיף ו, ובמשנה ברורה שם סעיף קטן טז, וס"ק יח. כף החיים סימן תרעו סעיף קטן כו.

מקורות