fbpx

קרוי על אדם שנפטר צעיר

אני קרוי על שם אח של אבי ז"ל שמת בגיל צעיר בסיבות טרגיות האם עלי להוסיף או להחליף שם ואם כן אם מי עליי להתייעץ ואיך עושים זאת? 

עניינים של החלפת שם או הוספה, אינם עניינים של מה בכך, ובימים כתיקונם היו שאלות מסוג זה שואלים רק את הרבי. (למרות שגם היום יש אגרות קודש וכו'). ובכל זאת, מנהג ישראל שכאשר קוראים על שם מישהו שנפטר בגיל צעיר הרי מוסיפים שם נוסף. אם לך לא הוסיפו בהחלט כדאי שתוסיף עכשיו. לגבי השאלה איך עושים זאת, שיקראו לך בתורה עם השם החדש, ויעשו לך מי שברך עם השם הזה, וכל פעם שאתה כותב את השם המלא כמו במכתב של הרבי וכדו' להקפיד להשתמש גם בשם הזה. יתכן שגם כדאי שיקראו לך עם השם החדש ובעניין זה אולי כדאי להתייעץ עם רב. לגבי השאלה עם מי להתייעץ וכו'  הרבי דיבר הרבה פעמים שלכל אחד יהיה 'עשה לך רב', כלומר רב, משפיע, שמכיר אותך אישית ויודע מעמדך ומצבך בעבודת ה' ובכלל ויוכל לתת לך עצות והדרכות בעניינים אלו. המעלה שבזה, א. שיש לו יותר ידע ממך ונסיון. ב. שהוא לא משוחד שהרי אדם קרוב אצל עצמו, ולעצמו עושה לפעמים הנחות, ולפעמים גם הפוך מחמיר יותר מידי, וכשיש רב שרואה את הדברים מבחינה אובייקטיבית ויחד עם זה חפץ בטובתך הרי יש לו סייעתא דשמיא להורות לך את דרך הישר. את הרב והמשפיע אתה צריך לבחור, במישהו שאתה מרגיש שהוא מבין אותך וכו' ומתאים למצבך.

מקורות