fbpx

קיטל ביוה"כ

מה הסיבה ללבישת ה"קיטל" הלבן ביום הכיפורים?

נוהגים ללבוש את ה"קיטל" שהוא בגד מתים, ועל ידי זה לב האדם נכנע ונשבר. וגם האבל יכול ללבשו.


חתן בשנה הראשונה שלו אינו לובש קיטל, מכיון שכבר לבש אותו בחתונתו.


חשוב לזכור, מכיון שבגד זה הוא מיוחד לתפילה, לא ילך בו לבית הכסא.

מקורות