fbpx

קידוש על מים בטעות

שלום הרב. אם קידש על כוס מלא מים, וחשב שהוא יין והיה לפניו בקבוק יין סגור (לגמרי וצריך לפתוח אותו עם פותחן) צריך לברך עליו בורא פרי הגפן עוד פעם או מספיק לפתוח לשים בכוס ולשתות בלי ברכה?

שלום וברכה.

באם היה לפניו על השולחן בקבוק יין ובירך בטעות ברכת הגפן על כוס מים. יכול לסמוך על היין שלפניו ולשתותו מיד ואין צריך לברך שוב.


מקורות :


טז בסוף סימן רעא ופוסקים אחרונים.

מקורות