fbpx

נושא: שבת

קידוש על ידי נער

שלום הרב. אשה שהתפללה קבלת שבת ולא התפללה ערבית, יוצאת ידי חובת קידוש מילד שיש לו בר מצוה? (אשה חייבת דאורייתא בקידוש, ילד בר מצוה זה ספק, השאלה אם אשה התפללה קבלת שבת האם היא יצא ידי חובת קידוש דאורייתא ואז קטן יכול להוציא אותה?)

שלום וברכה.

נער בר מצווה הינו בחזקת גדול, אך אין הדבר וודאי עד שיתמלא זקנו. או עד שיגיע לגיל 18. ולכן יכול להוציא ידי חובה רק במצוות דרבנן.

כיוון שהאשה מחוייבת בקידוש מדאורייתא, לכן לא יכול להוציאה ידי חובה.    אלא תאמר איתו מילה במילה.    ורק אם התפללה ערבית (שיש שם נוסח הקידוש דווקא), י"ל שכבר יצאה ידי קידוש מהתורה ויכול להוציאה מדין ספק ספיקא.


מקורות


שו"ע רע"א וראה משנ"ב סק"ג שם. ובה"ל שם.

מקורות