Ask The Rabbi

נושא:

קידוש לבנה

עד איזה תאריך בחודש אפשר להגיד קידוש לבנה? איפה עדיף לומר, בבית כנסת הקבוע שלי, או בכינוס גדול שעושים לכבוד קידוש לבנה?

אפשר לקדש את הלבנה עד 14 ימים ו-18 שעות מרגע המולד.
מאחר שכתוב ''ברוב עם הדרת מלך'' הרי שאם בכינוס יש יותר אנשים מאשר בבית הכנסת עדיף בכינוס, ונוהגים ללבוש בגדים נאים ומכובדים.   

מקורות