Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

קידוש לבנה

שלום הרב,
רציתי לשאול עד מתי אפשר לעשות קידוש לבנה?
ומה עושים עם עובר הזמן ולא הספקתי לקדש?
מה עושים אם בכל הזמן הזה היה עננים ולא ראינו את הלבנה?

זמן המצווה הוא בתחילת החודש, משעה שנהנים מחדש מאור הלבנה, ומצד הדין זהו אחר 3 יממות שלמות מזמן מולד הלבנה. אבל על-פי הקבלה אין לקדש את הלבנה עד שעברו 7 יממות מהומלד (וכך מנהג חב"ד). בחורף, במקומות שעל-פי רוב השמים מעוננים, יש מקדשים אחר 3 יממות, מחשש שלא יהיה אפשר לקדש אחר כך.


לכתחילה, ניתן לקדש את הלבנה עד שיעבור חצי החודש (וליתר דיוק: 14 יום, 18 שעות ו-22-דקות לאחר המולד). בדיעבד, יש מקילים שאפשר לברך עד 15 יממות שלמות. ויש מקילים יותר, עד סוף הלילה של היממה ה-16 מהמולד.


לאחר מכן אפשר לקדש בלי הזכרת שם ה' בברכה (יש המציעים לקרוא הנוסח מהגמרא, ואז ניתן לומר שם ה' כדרך הלימוד).

מקורות