fbpx

נושא: תפילה

קדיש

בזמן האחרון מגיע יהודי לומר קדיש על אביו אך הוא אינו יודע עברית ו'שובר' את שיניו, האם מותר לענות על קדיש כזה?

בערוך השלחן כתב "ופשוט הוא דמי שהוא נלעג לשון כמו שיש בני אדם שאין יכולין להטעים הרי"ש כראוי כו', יצא כיון שמדבר לפי דיבורו". לפי דבריו אם באמת יודע לבטאות את היגוי האותיות כראוי רק שמילות הקדיש בארמית קשות עליו אינו נכלל בהיתר זה. אמנם באשל אברהם התיר גם "שינוי ההברה ממש", והסביר שגם זה "הוא בכלל מה שאמרו חז"ל 'ודילוגו עלי אהבה'" כלומר שגם שגיאה של מתפלל שבאה בלב שלם מקובלת לפני השי"ת. על כן למעשה אפשר לענות על הקדיש שלו, אך ראוי ללמדו להגות את המילים כראוי (אפשר לסייע לו לתרגל נכון על ידי הקלטה וכדו'). ועיקר הדבר כתבו הפוסקים שאם מבינים אותו אפילו בדיבורו העילג יוציאים ידי חובה, וגם הרבי הריי"צ התפלל כך בעת חליו.

מקורות

ערוך השלחן סי' סב ס"א. אשל אברהם סי' סא סכ"ג. פסקי תשובות ח"א סי' סב א. 'הסידור', אברלנדר, עמ' רפג ובנסמן שם