Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

קדיש וגלגול

שלום הרב
חלק מהשאלות שאלו אותי מקורבים וחלק שאלות שהיתעררו לי
1.הארי ז"ל מסביר שאומרים קדיש כדי שיהיה עילוי לנשמה בגן עדן או להוציאה מגהינום
אבל מה קורה אם נשמה בכלל היתגלגלה לעולם הזה אז מה יעזור הקדיש עליה?
2.האם גם גויים מיתגלגלים ואם כן על מה?
3.הארי זל מסביר בשער הגילגולים בהקדמה חלק ט והרבי גם מביא את זה באיגרות קודש חלק יוד דף יג שנשים לא מיתגלגלות אז איך אפשר להסביר סבל של אשה בעולם הזה שניגרם מלידה כגון עיוורת או נכה מלידה הרי היא לא הספיקה לחטוא שאפשר ליתלות את זה בחטא שלה הרי כך נולדה . או ילדה שבגיל קטן סבלה נורא הרי אפשר להסביר את זה רק מכוח גילגול
והרי הם לא מיתגלגלות?

שלום וברכה


1. ראשית, כיון שאין אנו יודעים מה קורה עם כל נשמה, והאם היא התגלגלה שוב או נמצאת בגן עדן, הרי יש לומר קדיש לעילוי נשמתה, כי זה מה שניתן לעשות כאן בעולם הזה.


ועוד: ידוע מה שהרבי מסביר גבי תחיית המתים לנשמה שהיתה בעולם כמה פעמים, שכל הגופים יקומו, כי כל גוף יקבל את החלק של הנשמה שתוקן באותו גוף. ואין זה חלקי נשמות, שהרי הנשמה היא דבר רוחני, וכל חלק ממנה הוא מהות שלימה (על דרך משל, כשמעבירים מאש לאש, לא נחסר באש הקודמת). ועל פי זה אולי ניתן לומר גם בענייננו: הנשמה היא מהות רוחנית, גם כאשר היא יורדת לעולם הזה (בפעם הראשונה), אין כל הנשמה יורדת, אלא רק הארה ממנה ומהותה נשארת למעלה. וכל שכן כאשר יורדת לגלגול עבור איזה תיקון, אין הפירוש שכל הנשמה יורדת והיא לא נמצאת למעלה, אלא רק החלק שצריך השלמה, וממילא מועיל אמירת הקדיש לחלק הנשמה ומהותה הנמצא למעלה.


2. גם לגויים יש תפקיד (שבע מצוות בני נוח) ולכן גם הם יכולים להתגלגל להשלים או לתקן את תפקידם. ולהעיר מהמובא ב'ספר הגלגולים' להאר"י פס"ו בהגה"ה: "יעקב ועשו נתגלגלו ברבנו הקדוש ואנטונינוס וזהו שכתוב שני גויים בבטנך".


3. באותו מכתב של הרבי הוא מדגיש המילה "בכלל", היינו שבאופן כללי אין גלגול אצל נשים, אבל יכול להיות מקרים פרטיים. 


ובלקוטי שיחות בהוספות מופיע מענה מפורש של הרבי למשפחה שבתם הקטנה נפטרה בערב פסח, והתאוננו על דחיית שבעת ימי האבלות בגלל פטירתה בערב פסח, והחסרון במילוי תפקידה בעולם בגלל פטירתה קודם חיובה במצוות. ועל זה כתב הרבי:


1. אין בני אדם יכולים לומר בוודאות שהוא יודע ברור כוונת השם (מלבד נביא — שמוסר שכך ציווהו השם לגלות).
2. כל שקורה עתה — יש למצוא דוגמתו — בעבר (ובמדרשי רז”ל בתוס’ ביאורים שונים — במקרים שונים).
3. לפעמים — הפרטים דמקרה דעתה — מבארים איזה (מקרה ו)ביאור שבעבר מתאים להמקרה דעתה.
4. בנוגע ל… ע”ה — הבולט שנסתלקה למעלה — באופן שתורת אמת ציוותה שאסור להתאבל עלי’ שבעה, כ”א שעות אחדות. ועד”ז בנוגע לשלושים וכו’.
5. כל הנשמות דעתה באים כהמשך לגלגולם הקודם — בשביל להשלים מה שחסרו אז (הכל או בחלקו).
6. אלה שנסתלקו קודם לחיובם במצוות — ה”ז בשביל להשלים מספר השנים שהי’ צ”ל בעוה”ז (אף שזהו יוצא מן הכלל — כי בכלל צ”ל בכאו”א 70, 80 ועד 120 שנה).
7. באם הי’ על. . . להשלים השנים שחייתה בעוה”ז ואח”כ להכנס תיכף לג”ע מובן שאין להצטער על שהייתה מחה”פ העבר בג”ע ועפ”ז גם מובן שעליהם הי’ להיות ע”פ תורת אמת בשמחה אמיתית בחה”פ.


ועיין גם בשער הגלגלולים הקדמה כ', שיש לפעמים שהאשה מתגלגלת בסיבת בעלה. וכן יש אופנים נוספים של עיבור נשמות (שגם נקרא לפעמים גלגול וכו')


ולהעיר לסיום הדברים ממה שהרבי מביא פעמים רבות (על יסוד המובא בכתבי האר"י) שהנשים הצדקניות שבדורנו הם גלגול של הנשים הצדקניות שהיו ביציאת מצרים.


בשורות טובות


 

מקורות