Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

קדימה בברכות

מה קודם בברכות הנהנין – מאכל חביב או מאכל שלם? ומה הדין אם יש מאכל משבעת המינים והוא לא שלם, האם עדיין הוא קודם בסדר הברכות?

שלם קודם לחביב.
שבעת המינים חצוי - יברך תחילה על שבעת המינים, אלא אם כן שאר הפירות חביבים עליו יותר שאז מברך על מה שירצה.

מקורות