Ask The Rabbi

נושא: הלכה

קברי צדיקים – פולחן?

רציתי לבקש אם תוכלו לשלוח לי הסבר על המנהג של תפילה בקברי צדיקים, זה נראה לי כפעולה פולחנית לא ברורה ולא כל כך מצאתי הסבר מניח את הדעת, שהרי הצדיק לא באמת נמצא במקום הקבורה וגם לא נשמתו, אז מה הסיבה שאנשים חוצים יבשות בכדי להתפלל על קברי צדיקים? אודה לכם מאוד שתשלחו לי הסבר או תפנו אותי לקישור בכדי שאוכל להבין את העניין. 

לא ברור מנין את לוקחת את דבריך - כי הצדיק לא באמת נמצא במקום הקבורה וגם לא נשמתו. הצדיק בהחלט נמצא במקום קבורתו, וגם נשמתו, אף שהיא רוחנית, וממילא לא תופסת מקום גשמי הרי היא מתגלית ביתר שאת במקום הקבורה, וזה ודאי מקום מסוגל להתפלל לה', בזכותו של הצדיק. הפעם הראשונה שמסופר על תפילה בקברי צדיקים, זה אצל כלב בן יפונה, שעצר במערת המכפלה והתפלל על קברי האבות, שה' יצילו מעצתם הרעה של המרגלים. ואם נלך לדור שלנו - הרי הרבי הלך לציון של הרבי הריי"ץ מאות ואלפי פעמים באופן קבוע, מידי ערב ראש חודש, בט"ו בחודש, ובתקופות מסויומת אף כל יום ממש. הרבי היה נמצא שעות ארוכות על ציונו של הרבי הרייץ, ומתפלל שם ומעורר רחמים על הזקוקים לישועה, וכמפורסמת התשובה הידועה שלו "אזכיר על הציון". יש קונטרס שלם של האדמו"ר האמצעי שמסביר את ענין ההשתטחות על קברי צדיקים, ניתן לראות אותו באתר "ספריית חב"ד ליובאוויטש" אם יש עדיין שאלות או משהו לא מובן, נשמח להתייחס. בשורות טובות

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו