Ask The Rabbi

נושא:

צניעות בין קרובי משפחה

בנוגע לצניעות בין קרובי משפחה, האם יש בזה הגבלה מסוימת בנוגע לדיבור, התעניינות ועוד?

באם מדובר על אחים ואחיות, או ילדים והוריהם, סבים וסבתות עם הנכדים וכדומה, הרי יש לשמור כמובן על צניעות בלבוש, במראה, בסגנון הדיבור וכו', אבל מותר להם לשוחח ולדבר ולהתעניין אחד בשני.


באם מדובר על גיסים וגיסות, בני דודים וכדומה, הרי מצד ההלכה, הם נחשבים כזרים זה לזה, וכל דיני צניעות כמו יחוד וכדומה חלים עליהם, ויש להימנע גם מדיבור משותף וקלות ראש. יש להיות מנומס וענייני, ולא מעבר לזה.

מקורות