Ask The Rabbi

נושא:

צירוף מחלל שבת למניין

האם אפשר לצרף למנין של שבת יהודי שמגיע לבית כנסת עם רכב?

רובם ככולם של מחללי שבת בזמננו, הם בגדר 'תינוקות שנשבו', ויש לקרבם בדרכי נועם, ולעשות כל השתדלות שיתקרבו לתורה ומצוות. ולכן בדיעבד ניתן לצרפם למנין, ובוודאי לא לביישם בפרהסיא כדי לא להרחיקם עוד יותר. 

מקורות