Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

ציצית

האם מותר לאשה להטיל ציצית בבגד?

מעיקר הדין אשה כשרה להטיל ציצית בבגד, אמנם טוב ליזהר לכתחילה שיטילם גבר לאחר גיל בר מצוה.

מקורות