fbpx

נושא: כללי

ציצית

האם מותר לאשה להטיל ציצית בבגד?

מעיקר הדין אשה כשרה להטיל ציצית בבגד, אמנם טוב ליזהר לכתחילה שיטילם גבר לאחר גיל בר מצוה.

מקורות

כתב בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים (סימן יד סעיף ב): "האשה כשרה להטיל ציצית בבגד מפני שהיא בכלל בני ישראל.


ויש מדמין ציצית לתפילין כמו שהנשים פסולות לכתוב תפילין מפני שאינן חייבות בהנחתן כמ"ש בסי' ל"ט כך הם פסולות להטיל ציצית בבגד מפני שאינן חייבות במצות ציצית. ולפי דבריהם אף קטן פסול להטיל ציצית בבגד, ואפילו אם הגדול עומד על גביו ואומר לו שיעשה לשם מצות ציצית, אבל הטוויה והשזירה כשר בנשים וקטנים אפילו לכתחלה לדברי הכל.


והלכה כסברא הראשונה, ומכל מקום טוב ליזהר לכתחלה כסברא האחרונה".