Ask The Rabbi

נושא:

ציצית

האם ניתן לגזור ציציות מטלית קטן, בכדי להחליפן בחדשות?

אם רוצה להחליף הציצית בציציות אחרות יפות או שלמות יותר מן הראשונות, מותר הדבר.


רק שאם הציציות הראשונות כשרות, לא יחתכן (אפילו בשיניו) - אלא יתירן. ואם הן פסולות מותר לחותכן. אולם "טוב ליזהר" שלא לחותכן ע"י ברזל (כגון מספריים), רק ע"י שיניו וכדו'.

מקורות