Ask The Rabbi

נושא:

ציצית שבלתה

האם טלית שבלתה חייבת בגניזה?

מעיקר הדין אין צריך לגנוז בגדי טליתות שבלו, ואף מותר לזורקן לאשפה בצורה מכובדת – כגון בתוך שקית.


(אמנם אם עדיין הציציות קשורין בטלית והן כשרים למצוה רק שנתבלו אסור לזורקן לאשפה. אמנם אם הן פסולין - מעיקר הדין יכול לזורקן לאשפה, אך המחמיר ומדקדק במצוות לא יזרקם לאשפה, אך גם א"צ לגונזן, אלא יזרקם במקום מכובד שיכלו מאליהן).

מקורות