fbpx

נושא: צדקה

צדקה

הוזמנתי על ידי גביר התומך בפעילות שלי לחנוכת-הבית שלו, הוא ביקש שאביא מזוזה מהודרת. לפועל, שכח לשלם עליה, האם מותר לקחת את התשלום עבורה מכספי הבית-חב"ד?

אם מההיכרות שלך עמו ישנה סבירות גבוהה שמחווה זו מצדך תגרום לו לתרום לך עוד לפעילות שהנך עורך – יש מקום להתיר לך לקחת את עלות המזוזה מקופת הבית-חב"ד (וכפי שבתי-חב"ד שולחים שי-לחג לתורמים קבועים או פוטנציאליים בכדי לשמור על קשר בכדי שיתרמו בעתיד). אם לאו, והנך נמנע מלדרוש ממנו תשלום רק בגלל חוסר-נעימות, עליך לשלם את עלות המזוזה מכיסך.

מקורות