Ask The Rabbi

נושא: הלכה

פתיחת מקרר בשבת

האם מותר לי לפתוח את המקרר בשבת אם הוא לא מדליק אור?

ישנם מקררים, במיוחד החדישים (דיגיטליים) שיש בהם חיישנים ממוחשבים המפעילים מערכות שונות ולכן צריך לברר בחברה שבה קניתם את המקרר האם יש בו התקן שבת. כיום יש מקרים עם אישור ממכונים שונים (כמו צומת וכו') אשר מתאימים לשבת. עד שתבררו אפשר להפעיל את המקרר עם שעון שבת, שבזמן הארוחות הוא יהיה מכובה, ואז יהיה אפשר להוציא מאכלים, ולהחזירם בגמר הסעודה. 

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו