fbpx

פתיחת ארון סגולה ללידה קלה.

האם חב"ד נוהגים במנהג לפתוח ארון קודש כסגולה ללידה קלה?

מצינו במכתבו של הרבי התייחסות לענין זה וכתב בזה הלשון "ומהנכון שבאם לא יהיה בזה בליטות, שישתדל בפתיחת הארון בימי הקריאה, והשם יתברך יזכהו לבשר טוב"

מקורות