fbpx

פרקי תהילים בלידה

האם יש פרקים מיוחדים שיש לומר בשעת הלידה?

אדמו"ר הצ"צ הורה לבניו שיאמרו בספר תהילים את הפרקים דלהלן: א, ב, ג, ד, כ, כא, כב, כג, כד, לג, מז, עב, פו, צ, צא, קד, קיב עד סוף הספר.

מקורות