Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

פרמטרים לסרט כשר

מהם הפרמטרים לסרט כשר (אם יש כזה דבר), ומדוע אנו לא שומעים על רבנים בסדר גודל שמתירים צפייה בסרטים (מסויימים) למרות שהמונים צופים (כולל הרבה אנשים יראי שמים ותלמידי חכמים)?

שלום וברכה


במידה והשאלה נשאלת על ידי גבר, הרי הפרמטרים לסרט כשר הוא סרט ש:


א. אין בו עניינים המנוגדים להלכה ולהשקפה היהודית (ואם יש חלילה, גם נשים אסורות לראות כזה סרט).


ב. לא מציגות בו נשים בתפקידים מרכזיים (מאחר שאסור להתבונן באשה שאינה אשתו לשם הנאה, גם אם היא לבושה בצניעות, ואשה שמופיעה בתפקיד מרכזי בסרט, בהכרח מביא להתבוננות בה מצד הטבע האנושי, ועובר בזה על איסור התורה "לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וכו'").


ג. גם הנשים המופיעות בו בדרך אגב לבושות בצניעות על פי גדרי ההלכה. 


במידה ותנאים אלו מתקיימים הרי זה סרט "כשר". כלומר, אין בו ענין שיש בו איסור הלכתי מצד התוכן של הסרט.


אבל עצם הצפיה בו יכול להביא לבעיות הלכתיות אחרות:


א. ביטול זמן, וממילא ביטול תורה.


ב. הימשכות והיגררות אחרי המדיה בצורתיה השונות ועד כדי התמכרות לזה.


ג. ליצנות ודברים בטלים, האסורים על פי הלכה.


ועוד ועיקר - גם ללא בעיות אלו - לא כל מה שהוא כשר ומותר - הוא נצרך. והשאלה שצריך לשאול - מה זה מוסיף בעבודת השם, והאם זה דבר נצרך?


למותר לציין, שאין בכלל זה סרטים של שיעורי תורה, סרטים של הרבי וכדומה, שהם סרטים שמצד הקדושה, כפשוט.


יש אמנם סרטים שנעשו על ידי אנשים יראי שמים, שיש בהם תוכן יהודי, מסר חשוב בענין חינוכי או נושאים אחרים, שיש להתיר, ואפילו להמליץ לראותם, כדי להעביר את המסר החינוכי או לסלק איזו מידה שלילית וכדומה.


ומי שזוכה לזכות יהודים שבמקום לראות סרטים כלליים, הוא צופה בתוכניות עם מסר יהודי וכו', גדול זכותו, ויש בהחלט מקום וענין לטלויזיה יהודית וסרטים כשרים על פי ההלכה, לפחות כדי להציל אדם מצפיה בסרטים שאינם כשרים.


אך בנוגע לסרטים כלליים - הרי ב99 אחוז מהסרטים  - אם לא יותר מזה - יש חלק מהבעיות שהזכרנו, אם לא כולם.


וזה שיש המונים שצופים בסרטים, לא הופך את זה עדיין למותר, ובטח לא לדבר רצוי.


תלמידי חכמים ואנשים יראי שמים לא אמורים לצפות בסרטים. יש אמנם יצר הרע לכל אחד, ויכול להיות שגם תלמיד חכם נכשל, אבל אין ללמוד מזה שהדבר נהפך להיות מותר.


בנוגע לפועל - לא ניתנה תורה למלאכי השרת, ואדם שהתרגל למשך זמן לראות סרטים, ומרגיש שקשה לו בלעדיהם, יתייעץ עם רב או משפיע ירא שמים שידריך אותו, מה לעשות, ואיך לאט לאט להיגמל מזה, ולהשקיע עצמו בענייני קדושה, אשר היא תביא לו את ברכות ה' בכל המצטרך.


וכדאי ללמוד בספר התניא, פרק כז, המדבר ומשבח אדם שמתגבר על עצמו ומקדש עצמו בעניינים המותרים, וכל שכן בדברים אסורים, וכאמור, להתייעץ באופן פרטני עם מישהו שיעזור לו ליישם זאת בפועל, בצורה הדרגתית, ומתאימה על פי תכונתיו ומצבו הרוחני, ומתוך שמחה וטוב לבב.


 

מקורות