Ask The Rabbi

נושא:

פירות וירקות בחו"ל

האם בחוץ לארץ אפשר לקנות פירות וירקות, או שיש ממה לחשוש?

אין חיוב תרומות ומעשרות בחו״ל ולכן אין בעיה לרכוש פירות וירקות בחו״ל. אבל פירות ארץ ישראל שנמכרים בחו״ל על פי רוב חייבים בתרומות ומעשרות, ולכן צריכים להפריש בלי ברכה (מכיון שסביר להניח שכבר הפרישו תרומות ומעשרות בארץ ישראל לפני שליחה לשם). 

כמובן שצריכים מאוד להיזהר בעלים למיניהם וכל פרי או ירק אחר, לבודקם היטב מתולעים וחרקים וכדומה.

מקורות