fbpx

נושא: כללי

פארק ליד כנסיה

יש לי בשכונה פארק ילדים גדול וליד יש כנסיה, אני יכול לקחת לשם את הילדים שלי ?

אם הפארק הוא חלק משטח הכניסה אסור לבקר בו.


באם לא – מצד הדין מותר, אך מומלץ להימנע, מצד חומר הזהירות שצריך להיות בכל קצה טומאת עבודה זרה.

מקורות

שולחן ערוך הלכות עבודה זרה סימן קמג, ראה לקו״ש יח עמ׳ 459 , אג״ק יד עמ׳ תכג.