fbpx

נושא:

עשרת ימי תשובה

קראתי באתר מאמר על עשרת ימי תשובה שמסביר מדוע אומרים שישנם "עשרת ימי תשובה" בעוד שבפועל מחשיבים רק את הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים שמספרם הוא רק ז'. במאמר שהובא באתר הוסבר שבר"ה ויוהכ"פ עצמם ישנם שני עניינים מה שהם נעלים מעשרת הימים של עשרת ימי תשובה ומה שיש בהם עניין שהוא חלק מימי התשובה. אם אפשר לשאול על זה שמסתכלים במאמר חז"ל שהובא במסכת ראש השנה הלשון היא "עשרה ימים שבין ר"ה ליום הכיפורים" – ומזה משמע שחכמים סופרים עשרה ימים בין ראש השנה ליום הכיפורים וזה לא ייתכן בשום אופן כי בין ב' תשרי לי' תשרי יש רק שבעה ימים?!

מקורות

שיחת ערב יום הכיפורים תשנ"ב.

שיחת ש"פ חיי שרה תשנ"ב.

ליקוטי שיחות חל"ד – שיחה לעשרת ימי תשובה.