fbpx

נושא: חסידות

עשה דוחה את לא תעשה

שלום רב
רציתי לישאול בבקשה האדמו"ר הזקן ע"ה הסביר באיגרת התשובה .שמצוה עשה חמורה מלא תעשה כי עשה דוחה לא תעשה וההוכחה מברית מילה שדוחה את הנגעים (נראה לי) אבל במשנה בנדרים פרק ג משנה י"א מדובר שמצווה מילה היא מיוחדת, אולי א"א ללמוד ממנה.
תודה רבה

ב"ה

האדמו"ר הזקן באיגרת התשובה אמנם כותב שמצות עשה דוחה את לא תעשה, אך לא מביא הוכחה לכך ממצוה ספיציפית. אמנם במפרשי התניא מובאת דוגמא זו.

בכל אופן, ענין זה שעשה דוחה את לא תעשה מובא כבר בגמרא כמו ביבמות ג, ב. ושם לומדים זאת מפסוק.

אפשר לעיין כאן מבחינה הלכתית https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php/%D7%A2%D7%A9%D7%94_%D7%93%D7%95%D7%97%D7%94_%D7%9C%D7%90_%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%94

מקורות