fbpx

נושא: מודעות

עצבות על מצב הלא טוב של יהודי אחר

שלום הרב. מה עצה מעצבות על מצב הלא טוב (בגשמיות) של יהודי אחר?

ב"ה

שלום וברכה

בשונה ממצב גשמי של האדם כלפי עצמו שעל זה מובא בתניא שצריך להתבונן שזהו טוב מכוסה וכו', הרי כשמדובר על יהודי אחר, אף שהדברים בוודאי נכונים גם אז (ולפעמים צריכים להאמר גם ליהודי השני – כדי ללמד אותו להתייחס לזה נכון), הרי עיקר היחס צריך להיות – תפילה לה' ובקשה שיעזור לאותו יהודי.

עצם הכאב על מצבו של היהודי השני, בוודאי יעורר עליו רחמים לסייע לו.

וכידוע הפתגם החסידי על הפסוק 'את אשר יאהב ה' יוכיח': מי שאוהב את הקב"ה, צריך להוכיחו, כביכול, על שעדיין אינו גואל את בניו.

 

מקורות