Ask The Rabbi

נושא: הלכה

עסה שנילושה ממים ומי פירות

עסה שנילושה ממים ומי פירות, מה מברכים על מאפים הנעשים הימנה?

אם נילושה ברוב מים ברכתה 'המוציא'. ואם נילושה ברוב מי פירות, מעיקר הדין ברכתה 'מזונות', - אלא אם כן אוכל כשיעור 'קביעת סעודה' (שיעור ד' ביצים = 230 גרם) ושבע מכך (אף אם שבע רק בצירוף מה שמלפת עמו את הפת) - שאזי ברכתה המוציא. אך 'בעל נפש' יחמיר לאכול הימנה בכל אופן - רק בתוך הסעודה.

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו