fbpx

עניינו של י' בשבט

א. מה המיוחד ב- י שבט שנקרא יום הבהיר? בגלל פטירת הרבי הקודם?
ב. למה הימים בחסידות נקראים כולם "יום הבהיר"?
ג. כל שנה נכתב מאמר אחר שנקרא "באתי לגני"? למה דוקא השם הזה?

י' שבט הוא היום שבו הסתלק הרבי הקודם, הרבי הריי"ץ, והרבי קיבל על עצמו את הנשיאות, כנשיא הדור השביעי.
אני לא יודע אם יש מקור לזה, שהיום הזה נקרא יום הבהיר. מצד הסתלקות הרבי הריי"ץ השם המתאים ליום זה הוא יום הילולא, אבל בהחלט מצד קבלת הנשיאות של הרבי, זה בחלט יום מאיר ובהיר. יום הבהיר זה כינוי שגור בחב"ד ליום שהיה בו ענין מאיר ומיוחד, כמו גאולת אחד האדמו"רים או יום הולדת וכדומה. וגם כאן הכוונה היא על י' שבט, וכן יא שבט, שזה היום הראשון השלם של הנשיאות של הרבי, וכן התאריך שבו הרבי קיבל על עצמו את הנשיאות באופן רשמי, שנה לאחר מכן בשנת תשי"א.

בנוגע לבאתי לגני. אחר המאמרים שהרבי הריי"ץ אמר מבוסס על המדרש על הפסוק "באתי לגני אחותי כלה" שבשיר השירים, המאמר מבאר בהרחבה את עבודת היהודי לעשות את העולם משכן לה' יתברך.

בתקופה האחרונה בחיי חיותו של הרבי הריי"ץ בעולם הזה, הוא כבר לא אמר מאמרים מחמת קושי בדיבור, והיה מוציא לאור מידי תקופה קצרה מאמר שאמר כבר בעבר. עבור יום י' בשבט תש"י, הרבי הריי"ץ הוציא לאור והדפיס את המאמר הזה. מאחר שזהו המאמר האחרון שהרבי הריי"ץ הוציא לאור, ליום הסתלקותו, הרבי אמר שזה המאמר שצריך להתוות לנו דרך בדור שלנו.

ביו"ד בשבט תשי"א, הרבי קיבל על עצמו רשמית את הנשיאות. זה נעשה על ידי אמירת מאמר חסידות, שנפתח במילים "באתי לגני", ומבוסס על המאמר של הרבי הריי"ץ. באותו מאמר הרבי אמר דברים ברורים על תפקידו של הדור שלנו – להביא את הגאולה בפעול לעולם הזה הגשמי.

כך יוצא, שגם המאמר האחרון של הרבי הריי"ץ וגם המאמר הראשון של הרבי, הוא מאמר "באתי לגני".

מאז נהג הרבי בכל שנה בי' שבט, לומר מאמר "באתי לגני" המבאר אחד מהפרקים של המאמר של הרבי הריי"ץ. המאמר של הרבי הריי"ץ (על כל חלקיו) היה מורכב מעשרים פרקים, ובכל שנה הרבי אמר ביאור רחב וארוך על אחד מהפרקים. לאחר 20 שנה, הרבי התחיל סבב נוסף של ביאורים. וכך כל שנה היה מאמר חדש של הרבי הנקרא מאמר באתי לגני. גם היום נוהגים ללמוד בי' שבט, את המאמר של הרבי הרייץ, וכן את מאמרי הרבי המבארים אותו.

מקורות