Ask The Rabbi

נושא:

עליה לתורה בפסוקי דזמרה

אדם שנמצא באמצע התפילה במקום שאסור לדבר כמו פסוקי דזמרה וקראו לו לעלות לתורה, מה הדין. תודה רבה

 

בפסוקי דזמרה יש אומרים שיעלה ויקרא גם עם הבעל קורא ויש אומרים שלא יקרא איתו.
בקריאת שמע וברכותיה - יעלה ויברך ברכות התורה אך לא יקרא עם בעל הקורא.

מקורות