Ask The Rabbi

נושא: הלכה

עירוב תבשילין עבור בני ביתו

האם אדם שעושה 'עירוב תבשילין' לו ולבני ביתו, האם צריך לזכות זאת על ידי אדם אחר – בכדי שיועיל לבני ביתו?

אם עושה את העירוב עבור עצמו ובני ביתו בלבד ולא עבור אחרים אינו צריך לזכות זאת על ידי הגבהת אדם אחר (כמו באם מזכה לאחרים) וממילא הוא גם אינו צריך לומר בנוסח העירוב את התיבות "לכל ישראל הדרים בעיר הזאת".

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו