Ask The Rabbi

נושא: הלכה

עין הרע

שלום רב! מזה תקופה, אני מרגישה את הסטרא אחרא עובד נונסטופ, דבר שמטריד את מנוחת הנפש ומחשבותיי, עד לכדי חוסר ריכוז ותחושה שאני "לא כאן" לא ממוקדת, מפוזרת. מה ניתן לעשות בעניין? למה זה? האם יש קשר לעין רעה? האם יש דבר כזה עין רעה שפוגעת בהילה של האדם או כל דבר כזה או אחר? אם יש דבר כזה, איך מסירים עין רעה ואצל מי? ישנם שמסירים ע"י עופרת אך הם גובים מחיר מאוד יקר עבור ההסרה. מה הנכון? 

שלום, אמנם המושג עין הרע קיים במקורות היהודיים, אבל לרוב אלו דמיונות שאין בהם ממש. הסרה על ידי עופרת וכדומה - ענין שאין לו תועלת ויש להתרחק מדברים כמין אלו. הרבי מליובאוויטש המליץ להסיח דעת מעניין עין הרע: וכך כותב באחד ממכתביו: "ובמה שכתב אודות... שחש לעין הרע וכו', בעניינים כגון אלו, כשאין משימים לב לזה כלל והיסח-הדעת בתכלית, מבטלים אותם. וכיוון שהזכיר על דבר זה במכתבו, הנה יבדוק את התפילין שלו ואת המזוזות בדירתם, וזוגתו תחיה תחזיק במנהג בנות ישראל הכשרות להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב-שבת-קודש וערב יום-טוב".

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו