עולם המלבוש

רציתי לשאול. באיזה מקומות בדא״ח מדברים על נושא של עיגולים ויושר? ואיפה בדיוק בהמשך תער״ב אפשר למצוא מידע על ״עולם המלבוש״ שהרבי המליץ ללמוד עליו מהמשך תער״ב מאשר מספרי קבלת הר״י סרוג?

תודה וכתיבה וחתימה טובה

ב"ה

עיגולים יושר מובא בכמה מקומות בדא"ח, לדוגמא בלקוטי תורה פ' שלח ד"ה ויאמר אל כל עדת, דרך מצוותיך דין עבד עברי ובמצות בנין המקדש, ועוד.

לגבי הצמצום שבבחינת ריבוע זהו בהמשך תער"ב, במאמר ד"ה ליל ב' דחג הסוכות תרד"ע, בפרק רה, מבואר ענין זה.בסידרת השיעורים המבוארים בתער"ב, זה בכרך ו.

וכן בהמשך תער"ב פרק פג (בסידרת השיעורים כרך ג) וש"פ תרומה העת"ר מוזכר הענין.

מקורות