fbpx

נושא: כללי

עבודה זרה

האם מותר להכנס לאירוע המתקיים בבית כנסת קונסרבטיבי, שלא בשעת התפילה?

הרבי שלל מכל וכל השתתפות בארגונים בהם נכנסים גם נציגים קונסרבטיביים או רפורמים, מפני שהדבר מתפרש על ידי ההמונים כאילו התנועות הנ"ל הן בתוך מסגרת 'דת ישראל'. והתיקון לזה – שבתוך הכינוס יודיעו קבל-עם-ועדה 'עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים'. כמדומה שכשאדם חרדי נכנס למבנה כזה הוא נותן איזה לגיטימציה להם. ואף על פי שאין זה כמו נציגי ציבור, מכל מקום בעת הזאת כל אחד הוא כנציג שהרואים והמביטים לומדים ממנו. ומכיון שאין באפשרות לפרסם ולהודיע שהוא מנגד למקום וכו', עדיף שלא ישתתף בכלל.

מקורות

אג"ק חי"ב עמ' שמז. לקו"ש חי"א עמ' 262