Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

ספר עב"י

ב.ה

לכבוד הרב שליט"א

בהגהות לרבי יעקב צמח בספר מבוא שערים ועוד. הרב תמיד מזכיר ספר. הספר נקרא בר"ת עב"י
מה משמעות עב"י. ר"ל מה שם הספר

בברכה והצלחה בגו"ר
יצחק

שלום וברכה

כנראה הכוונה לספר עדות ביעקב, שנכתב על ידי המקובל הרב יעקב צמח, וכנראה בהגהות הנ"ל יש הפניות וציטוטים מספרו זה.

חודש טוב והצלחה רבה

מקורות