Ask The Rabbi

נושא:

ספק ברכות

בירך על תפוחי אדמה, ונמלך לאכול עוד דבר מאכל שברכתו אדמה, האם יברך שוב?

בדיעבד, כיון שלא כיוון בשעת ברכת הראשון - על דעת לאכול מהדבר מאכל הנוסף, אזי: אם הדבר מאכל הנוסף הוא גם כן ממין פרי האדמה, ונשאר לפניו מהדבר מאכל הראשון (התפו"א) - לא יברך שוב. אך אם לא נשאר לו מהדבר מאכל הראשון, יברך שוב.


ואם הוא ממין פרי העץ, רק שברכתו על פי דין היא אדמה, אזי אף אם נשאר לו מהדבר מאכל הראשון, יברך שוב.


ואורחים, כיון שדעתם על בעל הבית שזימנם, הרי דעתם על כל מה שיביא לפניהם, ואין צריכים לברך שוב.

מקורות